Едно мнение за йонизаторите и отрицателните йони във въздуха

окт. 7, 2020 | Блог

“Руският учен Ломоносов (XVIII в.) е първият, който изследва влиянието на заредения с електричество въздух върху човешкия организъм. Той провежда експерименти с електростатична машина и доказва, че въздухът по време на буря има особености и свойства, каквито се наблюдават при насищането му с електрически заряди от изкуствен произход.

Руската наука остава за дълъг период водеща в изследването на йонизацията на въздуха. Съществен е приносът на Александър Чижевски, който доказва ефекта на йоните с положителна и отрицателна полярност върху човешки организъм. Той изследва влиянието на поляризирания въздух и върху животински и растителни видове. Въз основа на това, Александър Чижевски извежда, че йонизираният въздух и преди всичко,отрицателните йони са в състояние да допринесат за възстановяването на жизнените сили на човека. Вдишването на естествено формирани отрицателни йони е в основата, за да се преодолее хроничния стрес, безсъницата, депресиите или умората. Специфичен ефект от естествената йонизация на въздуха се наблюдава и след възстановяване на разстройства на нервната система, като тревога, паника и безпокойство, както и нормализиране нивото на серотонин в организма. Йонизираният въздух е способен да подобрява състоянието на пациентите със сърдечносъдови заболявания, стенокардии, туберкулоза (в начален стадий), язва на стомаха и астма.  Отрицателните аеройони отлично подсушават рани и изгаряния и са незаменима профилактика на ангините, мигрените, нервните разстройства, безсънието и даже обикновената раздразнителност. Под въздействието на електричество във въздуха протича преразпределение на електроните около атомите на кислорода. Атом, който загубва един или няколко електрона, е положителен йон. А атом, който присъединява към себе си един или няколко електрона – отрицателен. Отрицателните йони са невидим скафандър, който осигурява една безопасна зона за дишане. Чрез тях се елиминират вирусите и бактериите, които предизвикват алергените.

Последните научни експерименти доказват, че в помещения с изкуствено йонизиран въздух човек се съсредоточава по-лесно, чувства се по-добре и много по-бавно се уморява. „Йонният глад” може да има различни негативни въздействия върху човешкия организъм. Тази връзка е забелязана от различни учени, които са предложили създаването на изкуствени йонизатори. Те могат да се ползват в ежедневната обитаема среда от човека. Принципът на действие на тези апарати е изкуствено пресъздаване на условия, наподобяващи естествената среда.

Съвременните йонизатори са в състояние да акумулират праха и болестотворните бактерии във въздуха на пространство от 1000 кв.м.

Произвеждат се и малки йонизатори за автомобили.

За преодоляване на „йонния глад” се предлагат и джобни йонизатори. Те са в състояние също дасъздадат малка, но безопасна зона за дишане. Съществен недостатък на всички, създадени от  човека йонизатори е кратковременното им използване.

Естествената защита срещу „йонния глад” в домашните условия може да се реализира и без използване на специална техника. Най-лекият начин е чрез често проветряване. За да има увеличаване на отрицателните йони, е необходимо да се изключват всички електрически уреди.

Направените изследвания по територията на България показват, че най-йонизиран е въздухът в района на водопадите. Измерените стойности на отрицателните йони, край тях е 50 000 на куб. см, което им отрежда първо място сред местата в страната. Като се има предвид, че в страната има над 30 водопада с височина над 30 м, всички те са потенциалните места за използването им за алтернативна туристическа практика. В планините на страната стойностите на  отрицателните йони във въздуха е от 8 000 до 12 000 на куб. см.

В някои от планинските територии, които имат фуниевидна форма на релефа, се създават допълнителни предпоставки за възходящо или низходящо движение на въздуха, което е резултат от промяната на атмосферното налягане през денонощието. Такива територии имат естествено йонизиран въздух. В страната те не са много. Засега са установени районите на местността Копитото край София, районът на гр. Сандански, с. Падала – намиращо се на 10 км от Рилския манастир и с. Полковник Серафимово, област Смолян.

Отрицателните йони се образуват и след буря. Процесът на тяхното възникване е аеройонизация, а практическото им използване – аеройонна терапия. Днес се използват и понятията “тежки” и “леки” аеройони. Всъщност йоните могат да присъединяват към себе си неутрални молекули. Когато те са молекули на газ, се получава лек аеройон, ако са на течност или на твърдо вещество – тежък аеройон. Тежки йони са присъединените молекули на праха, ръждата, дима и промишлените изпарения. Обикновено тези йони се отлагат на повърхността на окръжаващите ги предмети, а в най-лошия случай – върху слузестата обвивка на дихателните пътища. Леките аеройони участват в газообмена, влизат в кръвта и влияят на клетъчния метаболизъм. На морския бряг естествената йонизация на въздуха е средно 4 000 отрицателни йони на куб. см. Макар и неценностно определяно, това е използвано при туристическите пътувания до 20-те години на миналия век. Днес на тази естествена йонизация продължава да не й се отдава значение от масовите туристи и в тази връзка да не е основа за мотивиране на пътуванията за тях.

Стойностите на отрицателните йони в атмосферата се увеличават край фонтаните и изворите. Наситеността на атмосферата край тях достига до 4 000 отрицателни йони на куб. см.

Малките селища и прилежащите им територии имат естествени отрицателни йони между 500 и 1 200 на куб. см. За сравнение градската среда има естествена йонизация между 100 и 500 на куб. см. Подобна и дори по-малка е концентрацията на йони в аудиториите, когато заетостта им е над 10 часа. Именно това води до умора, разсеяност и липса на концентрация на двете страни – преподаващ и обучаващи се.

Наред с разнообразните природни ландшафти, в състояние да увеличат отрицателните йони във въздуха са и някои от растителните видове. Иглолистните растителни видове са водещи в този естествен процес. Установени са високи норми на отрицателни йони в ареала на високопланинските видове – бор, ела и кедър, както и виреещата в градски условия,вечно зелена туя. От градинските растения здравецът произвежда най-голямо количество отрицателни йони. В тази връзка, той може да се отглежда и като част от интериора на всяка обитаема сграда.

Естественото йонизиране на въздуха се използва в практиките на йогите – за хармонизиране на дишането и в тази връзка възстановяването на част от жизнените сили. Последователите на даоизма, главно в Китай, са предавали познанията за йонизацията на въздуха, като ключ към физическото здраве и дълголетие, към постигане на хармония между душата и тялото.

Изхождайки от факта, че съвременният човек прекарва значителна част от живота си в урбанизирана среда, той постепенно губи съпротивителните сили на организма си. Необходимостта от запазване на естественото равновесие преориентира част от съвременниците към преоткриване на естествените територии с високи стойности на отрицателните йони. Япония е страната, която ревностно насочва туристите си към територии с естествена йонизация на въздуха. ”

#Извадка от публикация на доц. д-р Любен Христов
в издание на Висше училище по агро бизнес и развитие на регионите година I, брой 2, април-юни 2012г
“ТЕРИТОРИИТЕ С ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ НА ВЪЗДУХА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА НОВА ТУРИСТИЧЕСКА ПРАКТИКА”
https://uard.bg/files/custom_files/files/documents/New%20knowledge/year1_n2/paper_hristov_y1n2.pdf?fbclid=
IwAR2QnJkIGwGSu8MYKJSRpKtPHsr-63NRxs20Cs3OM9XKxBuHotH_gfl-Ptc